Adfontes Software AVG / GDPR Privacy statement

Adfontes Software B.V., gevestigd aan Jan Ligthartstraat 1817 MR Alkmaar Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming van Adfontes Software B.V. is de heer D.Bakels, hij is te bereiken via d.bakels@adfontessoftware.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die Adfontes Software B.V. verwerkt hebben verband met onze dienstverlening aan onze clienten, deze gegevens worden door onze clienten zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Adfontes Software verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoons gegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam contact persoon
  2. Adresgegevens
  3. Telefoonnummer
  4. E-mailadres
  5. Bankrekeningnummer

Adfontes Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om uw betaling te verwerken
  • Bij een wettelijke verplichting zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Adfontes Software B.V. neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adfontes Software B.V.) tussen zit.

Adfontes Software B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld echter zolang wij een zakelijke relatie hebben met onze clienten

Delen van persoonsgegevens met derden

Adfontes Software B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Adfontes Software B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adfontes Software B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adfontessoftware.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Adfontes Software B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adfontes Software B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adfontessoftware.nl